Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

Popis modulov

Kategórie:

Spoločnosti
Kontakty
Príležitosti
Projekty
Marketing
Denník
Dokumenty
E-maily
Dochádzka
Úlohy
Kalendár
Reporting
Spoločnosti

Spoločnosti

Slúži pre správu všetkých firiem bez ohľadu na to, či sú to zákazníci, dodávatelia alebo partneri.

 

Na karte spoločnosti sú na prvý pohľad k dispozícii kontakty (osoby), ktoré vo firme pracujú, zoznamy dopytov a projektov. Každý tak veľmi rýchlo zistí, čo daná firma dopytuje alebo v akom stave sú jej zákazky.

 

Sledovanie komunikácie je kapitola sama o sebe. Špeciálne záložky Denník a Dokumenty sú to pravé miesto, kde nájdete zápisy z rokovaní a telefonátov. Vďaka pohodlnej integrácii s MS Outlook je prenášanie e-mailov do eWay-CRM otázka okamihu.

 

Poslednou (avšak veľmi dôležitou) oblasťou sú financie. Záložka Košíky umožňuje zobraziť si jednotlivé faktúry vrátane informácií o ich úhradách.

 

Výukové video

 

Kontakty

Modul kontaktov je určený pre kompletnú správu a evidenciu všetkých obchodných kontaktov v eWay-CRM. Jedná sa o odlišný modul ako ten, ktorý je v aplikácii Microsoft Outlook, ale eWay-CRM je s ním plne kompatibilný a ponúka funkciu pre obojsmernú synchronizáciu záznamov.

 

Vďaka tomu je zaistené, že nie je nutné kontakt spravovať na viacerých miestach a navyše je možné používať aj riešenia tretích strán pre synchronizáciu položiek s mobilnými telefónmi či smartfónmi a mať tak informácie stále po ruke.

 

Okrem základných údajov a kontaktných informácií je možné ku kontaktu do eWay-CRM ukladať poznámky, evidovať históriu elektronickej komunikácie či prikladať dokumenty.

Kontakty
 
Príležitosti

Príležitosti

Úžasný pomocník pre evidenciu dopytov. Obchodníci tu majú priestor pre zapisovanie priebehu prác na príležitosti a pre plánovanie ďalších aktivít.

 

Samozrejmosťouje tiež elegantné previazanie na e-maily Microsoft Outlook a možnosť prikladať dokumenty. Jednou z najprínosnejších funkcií je systém workflow (pracovné postupy). V eWay-CRM možno totiž nadefinovať zoznam krokov, ktoré je potrebné absolvovať pri spracovaní obchodného prípadu a aplikácia potom obchodníka vedie a pomáha mu s jeho riešením. Automaticky vie pripomenúť dôležitý termín či si požiadať o chýbajúci dokument.

 

Výukové video
 

Projekty

Slúži na evidenciu a správu projektov naprieč celým ich životným cyklom. Ako vedúci oddelenia môžete v CRM systéme definovať pracovné postupy pre jednotlivé typy projektov a zabezpečiť tak, že všetci pracovníci budú dodržiavať Vami stanovené pravidlá.

 

Projektoví manažéri môžu v eWay-CRM na karte projektu sledovať vzťah medzi plánovanými a reálnymi údajmi a v spojení s ďalšími modulmi ihneď zistiť, aké sú náklady členov celého tímu. Majú tiež možnosť viesť si priamo v eWay-CRM podrobný projektový denník, vďaka ktorému sami pri realizácii ďalších zákaziek zistia, kde naposledy urobili chybu, a môžu sa jej nabudúce vyvarovať. Vy, ako ich nadriadený, budete mať zase dokonalý prehľad o všetkých projektoch svojho oddelenia.

 

K projektom v systéme eWay-CRM možno samozrejme prikladať ponuky, zmluvy, zápisnice z rokovania či evidovať všetku e-mailovú komunikáciu medzi oboma stranami. Úplne iný rozmer nadobúda tento modul v spojení s modulom reporting, kde je možné na jeden klik zistiť porovnanie naprieč jednotlivými projektmi, efektivitu projektových manažérov či zistiť, ktoré tímy sú najvýkonnejšie.

 

Výukové video

Projekty
 
Marketing

Marketing

Väčšina organizácií dnešnej doby sa dostane do stavu, kedy potrebuje komunikovať so svojimi klientmi/záujemcami a to cielene a efektívne. Marketingový modul v eWay-CRM umožňuje ľahko vytvárať personifikované e-maily, nadväzovať na ne dodatočnými aktivitami (napr. telefonát či list) a navyše až prekvapivo ľahko získavať spätnú väzbu.

 

Integrácia so službou E-mailkampane.cz ponúka automatický prevod mena do piateho pádu či rozpoznanie pohlavia. Prestaňte tráviť čas ručným doplňovaním dát a sústreďte sa na to, čo je naozaj dôležité - ako si udržať existujúcich a prilákať nových zákazníkov.

 

Výukové video

 

Denník

Modul Denník slúži k evidencii poznámok, zápisníc z rokovaní či telefónnych hovorov. Sú ideálnym miestom, kam zapísať všetky dôležité informácie o komunikácii s tým, že následne sú denníky zviazané s príležitosťou, projektom či spoločnosťou - skrátka s tým objektom, ku ktorému sa vzťahujú.

 

Súčasťou každého rokovania je aj súpis následných krokov, ktoré v eWay-CRM evidujeme v podobe úloh. Na to sme pri návrhu denníka mysleli tiež, takže v dolnej časti okna je mimo iného záložka Úlohy, kde možno následné kroky ľahko plánovať. Áno, jedná sa o úlohy Microsoft Outlook, kde sa Vám samozrejme ihneď objavujú tiež.

 

Malá perlička na záver - ak zviažete denník s projektom, systém ho automaticky nadviaže aj na spoločnosť, ktorú máte pri projekte uvedenú ako odberateľa. Na karte spoločnosti potom nájdete sumarizované všetky denníky, ktoré išli naprieč všetkými projektmi a na karte projektu len tú komunikáciu, ktorá sa vzťahuje ku konkrétnej zákazke.

Denník
 
Dokumenty

Dokumenty

Modul Dokumenty slúži na kompletnú správu všetkých súborov, ktoré je v súvislosti s riadením projektov a obchodných aktivít do systému eWay-CRM možné prikladať.

 

Hlavnou výhodou je, že tieto dokumenty sú prístupné priamo v Microsoft Outlook a už nie je potrebné hľadať ich v iných správcovských aplikáciách. Dokumenty môžu byť ľubovoľného typu, napríklad Microsoft Word, Excel, PDF, obrázky atď.

 

Podobne ako pri module Denník, aj tu sa skutočná sila tohto modulu objaví v spojení s ďalšími položkami - projektmi, spoločnosťami či obchodnými kontaktmi. Projektoví manažéri môžu do systému eWay-CRM vkladať špecifikácie, zápisnice z rokovaní a preberacie protokoly, obchodní manažéri naopak objednávky, zmluvy atď. Súčasťou tohto modulu sú aj zásuvné doplnky do Microsoft Word a Microsoft Excel. Z týchto programov potom môžete súbory vkladať do eWay-CRM stlačením jediného tlačidla.

 

Určite sa Vám tiež bude páčiť naša funkcia pre verziovanie súborov. Treba vyskúšať!

 

E-maily

E-maily prijaté do aplikácie Microsoft Outlook je možné ukladať aj do systému eWay-CRM. Zaistíte tak, že sa záznam o elektronickej komunikácii archivuje v systéme a zostane uchovaný, aj keď ho užívateľ zmaže zo svojej poštovej schránky.

 

eWay-CRM umožňuje automatickú evidenciu prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov a automatické zväzovanie s osobami, ktorých sa týkajú. V eWay-CRM tak môžete bez zvýšeného úsilia evidovať komunikáciu s klientom a v prípade, že je pracovník, ktorý s ním komunikuje na dovolenke, môže kolega plne zastúpiť jeho prácu.

 

Ak sa po niekoľkých rokoch zákazník rozhodne vykonať úpravy projektu, ktorý ste pre neho realizovali, je získanie dva roky starých údajov z elektronickej pošty záležitosť jednoduchého otvorenia karty príslušného kontaktu a kliknutia na záložku e-maily v systéme eWay-CRM a to navyše bez ohľadu na to, či pracovník ktorý mal projekt pred rokmi na starosti, vo firme pracuje, alebo nie.

 

Výukové video

E-maily
 
Dochádzka

Dochádzka

Modul Dochádzka umožňuje užívateľom eWay-CRM zaznamenávať čas, ktorý strávili prácou na konkrétnom projekte, a to aj s presným popisom vykonávanej činnosti.

 

Vy ako zamestnávateľ tak máte dokonalý prehľad o činnosti svojich zamestnancov a zároveň o priebehu práce na projektoch. V eWay-CRM presne vidíte, akú činnosť ktorý Váš zamestnanec v súvislosti s projektom vykonal, a tiež kedy ju vykonával.

 

Úplne inú dimenziu potom modul Dochádzka nadobúda v spojení s modulom Mzdy. V CRM systéme tak môžete jednoducho sledovať reálne náklady ľudí na jednotlivých projektoch a pomocou modulu Reporty potom zistite, ktoré projektové tímy prinášajú Vašej spoločnosti najvyššie marže.

 

Vďaka záznamom v eWay-CRM module Dochádzka je ľahké vyúčtovať zákazníkovi vykonanú prácu a vzniknuté náklady. K tomu opäť výborne poslúži modul dochádzky v spojení s modulom reporting - jediným kliknutím si môžete zobraziť dochádzku všetkých zamestnancov ku konkrétnemu projektu, a to aj s grafickým znázornením.

 

Malý tip na záver - dochádzku možno vytvárať aj tak, že si v kalendári Microsoft Outlook kliknete pravým tlačidlom na požadovanú udalosť a v kontextovom menu vyberiete voľbu „Previesť na dochádzku“.

 

Úlohy

Jeden z modulov, kde je naplno vidieť tesné previazanie s Microsoft Outlook. eWay-CRM využíva kartu Outlookových úloh a pridáva do nej známy systém záložiek.

 

Najčastejšie využitie nachádzajú úlohy pri plánovaní následných krokov (napr. "Zavolať", "Poslať ponuku", "Pripraviť podklady", ...) v príležitostiach, projektoch alebo priamo na karte konkrétneho zákazníka.

Úlohy
 
Kalendár

Kalendár

Kalendár je ďalší z modulov, kde je eWay-CRM priamo v prostredí Outlooku. Slúži najčastejšie na plánovanie schôdzok, ale niektorí ľudia sú zvyknutí si do kalendára plánovať aj "úlohy" (napr. Príprava ponuky), pretože im vyhovuje časové zobrazenie.

 

Kalendár je možné pohodlne vytvoriť priamo z prostredia Outlooku, kde potom len stačí vybrať v spodnej časti projekt / príležitosť / spoločnosť, ku ktorej udalosť patrí. Druhá možnosť je samozrejme z karty položky.

 

Veľmi užitočnou funkciou je prevod kalendára na denník. Ak totiž synchronizujete kalendár so smartphonom a tabletom a situácia Vám nedovolí na porade otvoriť notebook, možno všetko zapísať priamo do poznámky kalendára. Potom - v pokoji v kancelárii - len kliknete pravým tlačidlom na udalosť a vyberiete "Konvertovať na denník". Systém Vám sám pripraví zápis z rokovania.

 

Reporting

eWay-CRM obsahuje modul Reporting, ktorý obsahuje prednastavené tlačové zostavy. Manažérom, ale aj pracovníkom ponúka rôzne pohľady na údaje.

 

Možno napríklad vyčítať úspešnosť konkrétneho obchodníka, najlepší zdroj dopytov či zobraziť zoznam príležitostí bez naplánovanej úlohy.

 

Na pár klikov je možné zistiť finančnú výnosnosť projektov, ziskovosť / obratovosť zákazníkov či prehľad dochádzky (pracovných výkazov) zamestnanca v danom mesiaci.

 

Výukové video

Reporting